Mai con đi làm mà con ngủ muộn thế con nên ngủ sớm để gữi gìn sức khỏe
  • wtcjstk
  • 4 days ago
  • Text(70 characters)
  • Vietnamese Korean
  • 300 P
Completed
Request
Original Text
Mai con đi làm mà con ngủ muộn thế con nên ngủ sớm để gữi gìn sức khỏe
Translation (1)
angelwon512
·
4 days ago
자네가 내일 출근한데 왜 늦게 자? 건장을 챙기도록 일찍 자야지
0