Flitto Ranking 
15-04-19~15-04-25
  • #1 miralidia.mia
  • #2 Hello11
  • #3 karlajass
  • #4 ilhamrais
Flitto ☆☆☆☆☆
a day ago
[BIGBANG MADE SERIES 'M' PRE-ORDER NOTICE] http://t.cn/RATo8Sn
Flitto ☆☆☆☆☆
2 days ago
BIGBANG - PLAN OF "MADE" SERIES